Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

 

Nazwa: Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny „Źródła” (rok obrotowy/okres objęty sprawozdaniem: 1.07.2013 r. – 31.12.2013 r.)

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/

 • Dane o fundacji:

Nazwa: Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny „Źródła”

Siedziba, adres: 96-100 Skierniewice, ul. Św. Stanisława 10c/1

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 28.06.2013 r.

Nr KRS: 0000468033  Nr Regon: 101625325

Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym:

Imię, nazwisko, funkcja w organie reprezentującym:

 1. Szymon Adamala – prezes fundacji
 2. Konrad Siek – wiceprezes fundacji
 3. Joanna Brudnowska – członek zarządu
 4. Teresa Bibik – członek zarządu
 5. Marek Caban – członek zarządu

 • Cele statutowe fundacji:

– Celem statutowym Fundacji jest stymulowanie oraz wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, fizycznego, społecznego i duchowego człowieka w całym cyklu jego życia.

– Wspieranie rodziców w wychowaniu i edukacji dzieci i młodzieży

– Promocja rodziny i pomoc w kształtowaniu rodziny jako środowiska wychowawczego

– Pomoc we wszechstronnym rozwoju człowieka

– Rozwijanie i promowanie zainteresowań oraz kształtowanie kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości

– Stwarzanie dzieciom i młodzieży sprzyjających warunków do rozwoju zdolności, zainteresowań i talentów

– Integracja środowiska lokalnego

– Wdrażanie do odpowiedzialności za „małą ojczyznę”, Polskę, Europę i Świat

– Szerzenie świadomości europejskiej, wiedzy o Europie oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej

– Promocja kultury, sportu, turystyki i zdrowego stylu życia

– Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych

– Profilaktyka dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ryzykownych zachowań seksualnych

– Promowanie postaw ekologicznych

– Profilaktyka uzależnień

– Promocja i ochrona zdrowia człowieka

– Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie nowoczesnych technologii

– Promocja bezpiecznego korzystania z Internetu i środków społecznego przekazu oraz edukacja medialna

– Pomoc w rehabilitacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych

– Inspirowanie, prowadzenie wymiany i współpracy międzynarodowej oraz międzykulturowej dzieci i młodzieży

– Zapobieganie patologiom społecznym, a w szczególności uzależnieniom, bezrobociu, agresji, przemocy i przestępczości

– Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób lub grup.

 • Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:

– Rozpoznanie potrzeb społeczności lokalnych i wspieranie działań zmierzających do poprawy ich funkcjonowania oraz warunków egzystencji.

– Pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej społeczności lokalnej

– Propagowanie idei samorządności, rozwój i kształtowanie pozytywnych postaw obywatelskich, społecznych oraz aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

– Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza lokalnej i regionalnej

– Podejmowanie działań promujących „małą ojczyznę”

– Organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i oświatowych

– Organizowanie czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, czynnego wypoczynku dzieciom, młodzieży oraz osobom  dorosłym.

– Promocję i organizację wolontariatu

– Opracowywanie, propagowanie i realizowanie programów profilaktycznych, profilaktyczno-zdrowotnych, sportowych, edukacyjnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych, integracyjnych w kraju i za granicą

– Prowadzenie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego

– Wspieranie placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych i adaptacyjnych

– Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, instytucjami sektora prywatnego, organizacjami pozarządowymi, organizacjami kościelnymi, instytucjami Unii Europejskiej oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą

– Współpracę z instytucjami świata kultury, nauki, organizacjami społecznymi, środkami masowego przekazu oraz innymi podmiotami lokalnymi, krajowymi, zagranicznymi, jak i międzynarodowymi stawiającymi sobie cele zbieżne z celami Fundacji

– Przeprowadzanie akcji charytatywnych, aukcji i zbiórek, z których dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji

– Organizowanie, przeprowadzanie konferencji, kursów, szkoleń, wizyt studyjnych, doskonalenia personalnego i zawodowego dla osób fizycznych, organizacji oraz instytucji

– Przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym opracowującym oraz uczestniczącym w programach zbieżnych z celem Fundacji

– Tworzenie i wspieranie programów badawczych mających na celu dostarczenie wiedzy o zjawiskach społecznych i gospodarczych istotnych ze względu na cele fundacji

– Tworzenie i prowadzenie środków masowego przekazu

– Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie celów Fundacji

– Kolportaż książek, czasopism i innych publikacji oraz filmów i programów komputerowych

– Tworzenie i prowadzenie żłobków, przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych i wychowawczych.

– Najem pomieszczeń, placów i innych nieruchomości

– Prowadzenie działalności naukowej i badawczej.

– Indywidualne i grupowe formy wspierania rozwoju dziecka i rodziny

 • Zdarzenia prawne o skutkach finansowych:

– Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny „Źródła” jako organ założycielski powołała do życia Niepubliczną Szkołę Podstawową „Źródła” w Skierniewicach. Szkoła rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 września 2013 roku.

 • Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS

nie dotyczy

 • Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:

Przychody ogółem: 60 730,62 zł

W tym:

– ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 0zł

– z darowizn: 500 zł

– ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 0zł

– z innych źródeł / wskazać jakie/:

– inne przychody określone statutem: 60 230,00 zł

– przychody finansowe: 0,62 zł

 * gdy prowadzona jest działalność gospodarcza: nie dotyczy

– z prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem jej kosztów:

– stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów ogółem:        –       %

 • Informacja o poniesionych kosztach:

Koszty ogółem: 61 509,44 zł

W tym:

– na realizację celów statutowych:

– na administrację /czynsz, korespondencja itp./: 61 509,44 zł

– na działalność gospodarczą:

– pozostałe koszty /wskazać jakie/:

 • Informacje o osobach zatrudnionych:

Liczba osób zatrudnionych ogółem: 4 osoby

W tym na stanowiskach:

– dyrektor szkoły 1 osoba

– nauczyciel 2 osoby

– sekretariat 1 osoba

W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

nie dotyczy

 • Informacje o wynagrodzeniach:
 1. Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 36 822,82 zł

W tym:

– wynagrodzenia: 36 822,82 zł

– nagrody:

– premie:

– inne świadczenia /wskazać jakie/:

W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej

: nie dotyczy

 1. Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych: nie dotyczy

 Członkom Zarządu ogółem:

W tym:

– wynagrodzenia:

– nagrody:

– premie:

– inne świadczenia /wskazać jakie/:

Członkom innych organów fundacji/ wskazać jakim/. W tym:

– wynagrodzenia:

– nagrody:

– premie:

– inne świadczenia /wskazać jakie/:

Osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą. W tym:

– wynagrodzenia:

– nagrody:

– premie:

– inne świadczenia /wskazać jakie/:

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń:

 • Informacje o udzielonych pożyczkach: nie dotyczy

Podstawa statutowa do udzielenia pożyczki:

Pożyczkobiorca: kwota:

Warunki przyznania pożyczki:

 Pożyczkobiorca: kwota:

Warunki przyznania pożyczki:

 • Informacje o posiadanym majątku:
  1. Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:

Kwota: 9 067,23 zł Bank: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Kwota: Bank:

 1. Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych: nie dotyczy

– Obligacji:

– Udziałów: Nazwa spółki:

– Akcji: Nazwa spółki:

 1. Informacje o nabytych nieruchomościach: nie dotyczy

 Kwota wydatkowana:

 Przeznaczenie nieruchomości:

 1. Informacje o nabytych innych środkach trwałych: nie dotyczy

 Kwota wydatkowana:

 Wyszczególnienie:

 1. Informacje statystyczne:

 Aktywa: 10 485,02 zł

 Zobowiązania: 6 263,84 zł

 • Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o ich wynikach finansowych:

nie dotyczy

 • Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym składanych deklaracji podatkowych:

dane do deklaracji CIT-8 za 2013 rok:

przychody 2013 r.: 60 730,62 zł

koszty uzyskania przychodów w 2013 r.: 61 509,44 zł

strata za 2013 r.: -778, 82 zł

 • Informacje o kontrolach i ich wynikach:

nie dotyczy

Skierniewice, 30.12.2014 r.

Miejsce, data

Napisano w Aktualności

Nasze aktualne projekty

Do prawidłowego funkcjonowania serwisu nasza strona jak większość innych witryn wykorzystuje pliki cookies. Korzystamy z nich aby ułatwić Państwu korzystanie z serwisu.