Narkotyki i dopalacze …

Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny „ŹRÓDŁA” w Skierniewicach włączyła się w zorganizowane przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach szkolenia. 10 lutego br. w auli WSEH przy ul. Mazowieckiej 1b odbyło się spotkanie pt.: „Narkotyki i dopalacze. Kluczowe zagrożenia – rozpoznawanie zachowań ponarkotykowych i dopalaczowych. Podstawy pierwszej pomocy medycznej”, poprowadzone przez prof. Mariusza Jędrzejko.

088 084079

Odbiorcami szkolenia byli kuratorzy zawodowi i społeczni Sądu Rejonowego w Skierniewicach, a także  fundatorzy i kadra nauczycielska Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ŹRÓDŁA”. Uczestnicy szkolenia  byli bardzo zadowoleni nie tylko z powodu poszerzenia ich świadomości i praktycznej wiedzy, ale również z ciekawej formy przekazu.

Serdecznie dziękujemy
 prof. Mariuszowi Jędrzejko – uznanemu autorytetowi 
w dziedzinie profilaktyki uzależnień.
Prof. Mariusz Jędrzejko sam o sobie mówi tak:

„Jestem zdecydowanym zwolennikiem wychowania aksjologicznego i szkoły opartej na czytelnych wartościach światopoglądowych – wychowania, które pamięta jakie są korzenie Polski. Wychowania opartego na triadzie dobro-piękno-miłość, uczącego dzieci i młodzież szacunku dla największej wartości jaką jest życie. Uznaję, że polska szkoła ma prawo sięgania do chrześcijańskich korzeń narodu i państwa, bowiem stanowią one nasz najważniejszy fundament. Szkoła laicka to fikcja służąca wprowadzaniu „tylnymi drzwiami” dekonstruktywnej ideologii postmodernizmu oraz wojującego ateizmu.

Opowiadam się za zdecydowaną polityką państwa wobec przestępczości, skrajnych ideologii i dewiacji oraz spójnymi programami profilaktycznymi realizowanymi od poziomu przedszkola do matury. Jestem przeciwnikiem zapełniania więzień, bo obecne modele resocjalizacji nie pomagają w wystarczającym stopniu ludziom z wielkimi problemami. Opowiadam się za likwidacją Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w ich miejsce należy powołać Agencję Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz opracować spójny program przeciwdziałania uzależnieniom chemicznym i behawioralnym

Jestem zwolennikiem szerokiej autonomii szkół oraz zwiększenia autorskiego wpływu nauczycieli na programy kształcenia, zwłaszcza na poziomie ponadgimnazjalnym. Z praktyki wiem, że nauczyciele wiedzą jak wychowywać, jak uczyć i kształtować patriotyzm dzieci – należą im się zaufanie i maksymalna niezależność oraz właściwa gratyfikacja finansowa. Opowiadam się za głęboką reformą systemu oświatowego – ale nie „mechanistyczną” likwidacją gimnazjów. Uznaję za optymalny model – 7 klas szkoły podstawowej – 3 lata gimnazjum – 4-5 lat szkoły średniej.

Opowiadam się za głęboką cyfryzacją polskiej szkoły i tworzeniem nowoczesnych baz edukacyjnych do prowadzenia zajęć
 a także: zwiększeniem liczby godzin wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych do 5-6 godzin tygodniowo, a języków obcych do minimum 7-8 godzin tygodniowo. Postuluję poszerzenie nauki w szkole średniej o jeden rok, przeznaczając pierwszą klasę na kształcenie językowe w wymiarze nie mniejszym niż z 20 godzin tygodniowo, tak aby absolwent szkoły średniej mówił dobrze w minimum dwóch językach obcych.

Zdecydowanie przeciwstawiam się idei legalizacji narkotyków a także promocji destrukcyjnych ideologii. Kluczem do rozwiązania problemu narkotykowego w Polsce nie jest jednak zamykanie młodych ludzi do więzień, lecz wielostopniowa, konsekwentna merytoryczna profilaktyka.


Budujemy profilaktykę pozytywną: opowiadamy się za zintegrowanymi programami profilaktycznymi budowanymi na
edukacji przez wiedzę a nie strach, tworzonymi w cyklu 3-letnim (klasy 1-3 SP, 4-6 SP, 1-3 gimnazjum, 1-3/4 szkoły ponadgimnazjalne) adresowanymi do nauczycieli, uczniów i rodziców. Takie programy zweryfikowaliśmy w praktyce – są skuteczne. Zasadne jest koordynowanie treści programów szkoła podstawowa –a gimnazjum – szkoła ponadgimnazjalna.

Recenzentami naszych programów i publikacji są wybitni uczeni i praktycy m.in.: prof. Krystyna Chałas, prof. Urszula Dudziak, prof. Czesław Cekiera, prof. Marek Walancik, prof. Małgorzata Ostrowska, prof. Mirosław Kowalski, prof. Stanisław Kocur, prof. Bogusław Pacek, prof. Paweł Prüfer, prof. Elżbieta Osewska,  [prof. Stanisław Kawula], prof. Lucyna Hurło, prof. Janusz Morbitzer, prof. Zbigniew Gaś, prof. Anna Zamkowska, dr hab. Eugeniusz Moczuk.

Współpracujemy z wieloma samorządami, ośrodkami, uczelniami i organizacjami m.in. z: Akademią Humanistyczną im.Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Społeczną Akademią Nauk, PWSZ w Tarnobrzegu, Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, Wydziałem Humanistycznym PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu, Uniwersytetem Śląskim, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Wydziałem Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi, Stowarzyszeniem KISS, licznymi oddziałami Związku Nauczycielstwa Polskiego, SZS „Wielkopolska”, RODN w Katowicach, CDN w Toruniu i Lesznie, Akademią e-Nauczyciela w Dąbrowie Górniczej, władzami samorządowymi Rzeszowa, Sosnowca, Głóchołaz warszawskich Bielan, Ursynowa i Wawra, Radzymina, Skierniewic, Legionowa, Bielska Podlaskiego, Poniatowej, Mińska Mazowieckiego, Kadzidła, Sokółki, Belska Dużego, Rawy Mazowieckiej, Radomia, Tomaszowa Mazowieckiego, Wyszkowa, Kadzidła, Wieruszowa, Sochachaczewa, Opola Lubelskiego, powiatu Nowy Dwór Mazowiecki, powiatu pułtuskiego, powiatu ostrołęckiego, powiatu łukowskiego, powiatu żuromińskiego, , powiatu płońskiego, powiatu legionowskiego, izbami pielęgniarskimi, wydziałami kuratorów sądowych w Siedlcach, Skierniewicach, licznymi powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi oraz wieloma innymi instytucjami, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Rzeszowie, Fundacją „Orszak Trzech Króli”, Fundacją „De Primario”, Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych – Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk, Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Łódzką Akademią Profilaktyki Społecznej, Centrum Edukacji Nauczycieli w Siedlcach i Suwałkach, Centrum Edukacji Nauczycieli w Sosnowcu, Centrum Edukacji Obywatelskiej MON oraz licznymi stacjami ratownictwa medycznego.” (źródło: http://www.cps.edu.pl/credo-85.html)

Napisano w Aktualności

Nasze aktualne projekty

Do prawidłowego funkcjonowania serwisu nasza strona jak większość innych witryn wykorzystuje pliki cookies. Korzystamy z nich aby ułatwić Państwu korzystanie z serwisu.